Plaatselijke vorming

Present biedt haar vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken een uitgebreid vormingsaanbod. De ervaring leert ons dat vrijwilligers het fijn vinden om een vorming te kunnen volgen in de eigen voorziening en daarom biedt Present alle aangesloten voorzieningen de kans om één keer per jaar gratis een plaatselijke vorming te organiseren. Bekijk hieronder de tien thema's die aangevraagd kunnen worden voor zo'n plaatselijke vorming. Interesse? Neem contact op met onze vormingsmedewerker Nathalie (nathalie.lodders@presentvzw.be) en plan samen je vorming in huis!

Thema's

1. Mentaal welzijn in en na coronatijd. Op zoek naar een nieuw evenwicht.

De coronacrisis zette onze wereld op z’n kop. We moesten ‘in ons kot’ blijven en het vrijwilligerswerk viel weg. In het beste geval zochten we een andere invulling: mondmaskers naaien, alleenstaanden contacteren voor een babbel, inkopen doen voor de buurman die slecht te been is,... Maar dan nog merken we dat deze crisis wat doet met een mens: het roept uiteenlopende, soms heftige emoties op.

In deze vorming bekijken we deze emoties van naderbij. We onderzoeken van waar ze komen en hoe we er adequaat mee kunnen omgaan. We bedenken hoe we toch veerkrachtig kunnen staan in een nieuwe wereld, met of zonder corona.

2. Luisteren? Praten? Present! Hoe kan ik er echt zijn voor de zorgvrager?

Als vrijwilliger willen we graag luisteren, maar niet elke patiënt wil altijd praten…

Het gebeurt ook dat beiden wel graag willen praten, maar we niet goed weten wat te zeggen…

Soms wil een patiënt gewoon even niet alleen zijn…

… en soms wil een patiënt gewoon even met rust gelaten worden.

We kunnen ons als vrijwilliger met momenten onwennig voelen, omdat we weinig om handen lijken te hebben.  In deze vorming wisselen we ervaringen en tips uit over wat we kunnen ‘doen’ als we er voor onze zorgvragers willen zijn.

3. Verdwalen in je eigen hoofd: Dementie

Dementie wordt vaak in verband gebracht met vergeetachtigheid, maar is ook veel ruimer dan dat. Om dementie te begrijpen kijken we eerst wat er in de hersenen gebeurt en wat de gevolgen zijn. Wat is het verschil tussen verschillende vormen van dementie? Hoe beleven personen met dementie de werkelijkheid en hun ziekte, waar hebben ze nood aan en hoe kunnen we hen op een goede manier omkaderen en ondersteunen. In deze sessie geven we concrete tips mee hoe je als vrijwilliger met personen met dementie kan omgaan.

4. Wanneer de zin zoek is: aandacht voor levensvragen

Als vrijwilliger kom je soms in contact met mensen die bezig zijn met de zin van hun leven. Soms stellen ze deze vragen naar zin (levensvragen) ronduit, maar veel vaker zijn ze verpakt in een opmerking of bepaald gedrag. ‘Waarom moet dit mij nu overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog? Ik ben anderen enkel nog tot last.’ ‘Ik zal blij zijn als de Heer me komt halen, ik ben zo moe.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je vaak met je mond vol tanden. Wat zeg je wanneer iemand zich afvraagt wie er nog op hem zit te wachten? Hoe steun je een cliënt/bewoner die verzucht dat het leven niet meer de moeite waard is? De volgende thema’s komen aan bod: Op welke manier zijn mensen bezig met de zin van hun leven, welke levensvragen hebben ze zoal? Hoe ontstaan die? Hoe herken je de levensvragen die achter opmerkingen en verzuchtingen kunnen schuilen? Hoe kun je omgaan met de levensvragen die je in je eigen situatie tegenkomt? Wat zijn concrete tips?

5. Bang van wat gebrul? Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg

Een vrouw wordt erg boos als je haar wilt helpen met eten, haar buurvrouw begint de tafel telkens al af te ruimen tijdens de maaltijd en een man klampt je in de gang aan en zegt dat hij absoluut naar huis moet. Als vrijwilliger deel je heel wat mooie momenten met de cliënten waar je tijd voor maakt. Naast de mooie momenten die je met cliënten deelt, kom je als vrijwilligers ook wel eens in aanraking met moeilijkere situaties.

In deze inleidende vorming gaan we vanuit jullie eigen praktijkvoorbeelden op zoek naar de oorzaken van waaruit dit ‘moeilijk hanteerbare gedrag’ kan ontstaan. Welke emoties en behoeften ervaren cliënten die in opstand komen en hoe kunnen wij als vrijwilligers afstemmen op wat ze nodig hebben? Samen gaan we op zoek naar enkele handvaten die ons kunnen helpen.

6. Een nee voor een ander is een ja voor jezelf. Over assertiviteit en grenzen stellen

Hoe kan je als vrijwilliger in je communicatie zelfzeker opkomen voor je eigen belangen, zonder die van de anderen te schaden?

Vaak piekeren we over de vraag hoe de anderen gaan reageren als ik ‘neen’ zeg op een vraag om hen te helpen, of als ik duidelijk mijn mening zeg en mijn emoties toon. En dan zeggen we toch maar ‘ja’, of houden we onze mening toch maar voor onszelf… Veel heeft te maken met het zelfbeeld en ideaalbeeld dat we hanteren. Zelfkennis is niet voor niets het begin van alle wijsheid. Wat kan ons helpen om assertief te zijn? Hoe kunnen we dit in onze communicatie op een verbindende manier vorm geven?

7. Als het leven lastig is: omgaan met psychische kwetsbaarheid

Psychiatrische ziektebeelden zorgen soms voor complexe zorgsituaties waarin communicatie echt niet meer evident is. Hoe krijgen we als vrijwilliger meer inzicht in de leefwereld van deze cliënten? En hoe kunnen we met de psychiatrische patiënt omgaan?

Tijdens deze vorming staan we stil bij de manier waarop we kijken naar die andere mens, de mens met psychische problemen. We kijken naar de mens, niet naar het etiket. We kijken hoe we kunnen bijdragen in het herstel, in de steun aan de psychisch zieke. We zoeken samen naar een goed evenwicht in het omgaan met het gedrag van psychiatrische patiënten.

Aan de hand van casussen onderzoeken we waar onze mogelijkheden en grenzen liggen. De vormingswerker kan tijdens deze vorming enkele ziektebeelden waar de vrijwilligers vaak mee te maken krijgen in de kijker plaatsen. De verantwoordelijke mag deze ziektebeelden bij de aanvraag van de vorming aan Zorg-Saam doorgeven zodat de inhoud van de vorming is afgestemd op de verwachtingen.

8. Meer gelijk dan verschillend? Omgaan met etnisch-culturele diversiteit

Onze samenleving verandert van samenstelling, ze vergroent (meer jongeren) verkleurt (meer mensen met een andere herkomst) en vergrijst (meer ouderen). We merken een steeds groter wordende etnisch culturele diversiteit in de zorg. Nieuwkomers, vluchtelingen, Marokkanen en Turken van 2de en 3de generatie, Roma, …

Anders-zijn / een andere herkomst hebben, een andere religie hebben kan een meerwaarde inhouden, maar ook bron van conflict. Hoe sta jij als vrijwilliger in de zorg hier tegenover? Zie jij vooral de drempels, de moeilijkheden, de aanpassingen, de veranderingen, …? Hoe ga je hier dan mee om? Wat doet het met je? Merk je dan zelf weerstand? Kwaadheid, machteloosheid?

9. Bang, bezorgd, blij: omgaan met emoties in de zorgverlening

Gevoelens en emotionele belasting, het hoort erbij als je vrijwilligerswerk doet in de zorgsector. Meeleven betekent dat je de mooie en minder mooie ervaringen deelt. Sommige situaties belasten je meer dan andere. Onaangenaam als we ze soms kunnen vinden, emoties hebben wel een significante signaalfunctie voor ons welzijn. Belangrijk is dan ook dat we deze gevoelens niet wegstoppen, maar ze ernstig nemen, opdat ze benoemd en doorleefd kunnen worden. Alleen zo kunnen we ze een plek geven of kunnen we er wat mee doen. Het werken met gevoelens kost tijd en energie. In deze samenkomst staan we stil bij de emoties die je kan ervaren en hoe je er mee kan omgaan. We werken aan de hand van eigen ervaringen en persoonlijke inbreng.

10. Waardeloze zorg? Stilstaan bij waarden en normen in de zorg

Waarden zijn dieperliggende opvattingen van de mens. Waarden geven aan hoe jij alles om je heen waardeert. Normen zijn opvattingen over hoe je je moet of juist niet mag gedragen. Het zijn concrete gedragsregels die aangeven wat er van jou verwacht wordt in een bepaalde situatie. Ook in het vrijwilligerswerk spelen waarden en normen een belangrijke rol. Als je vrijwilliger bent in de zorgverlening neem je steeds jezelf mee, met jouw eigen waarden en normen. En niet alle mensen hebben dezelfde normen en waarden als jij. Die confrontatie is niet altijd even gemakkelijk. Tijdens deze sessie gaan we op een interactieve wijze hier samen bij stilstaan.

  • Welke waarden en normen zijn belangrijk voor mij?

  • Welk effect heeft het op mij als een cliënt of medewerker er andere normen en waarden op na houdt?

  • Hoe ga ik daar mee om?